Expertízy a konzultácie

Pracovníci našej spoločnosti riešili štátne výskumné úlohy a vedecko výskumné proejekty. Vypracovali technické predpisy pre projektovanie, výstavbu, prevádzku a opravy cestných komunikácií ( diaľnic, rýchlostných ciest, ciest ).

Vypracovali rezortné predpisy pre výstavu, opravu a prevádku mostov, tunelov a iných stavebných konštrukcií schválené MDVRR SR na Sekcii cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou.

Naša spoločnosť sa 20 rokov  venovala rekonštrukciam mostov a iných stavebných konštrukcí. Hlavne sme sa zameriavali na špeciálne technológie.

Zaviedli sme na Slovensku technolológie vákuovej injektáže, zosilovanie konštrukcií aktivovanými pásnicami a predpínacími tyčami.

V súčasnosti sa hlavne zaoberáme stanovením zaťažiteľnosti mostných objektov a návrhom zvýšenia únosnosti nosných konštrukcií.

Vypracovanie technických a technologických predpisov

 • technické podmienky
 • technicko-kvalitatívne podmienky
 • katalógové listy
 • vzorové listy stavieb pozemných komunikácií
 • technologické predpisy špecialnych technológií

Zosilňovanie stavebných objektov

 • zosilňovanie stavebných objektov volne vedenými predpätými káblami a tyčami
 • výroba  a montáž prvkov zosilnenia, protikorózna ochrana prvkov zosilnenia
 • zosilňovanie nosných prvkov lepenými a kotvenými aktivovanými oceľovými pásnicami  a lepenými FRP pásnicami
 • zosilňovanie oceľových nosných prvkov plechmi
 • zosilňovanie nosných konštrukcií aktivovanými prvkami a protikorózna ochrana OK

Sanácia betónu a korodujúcej výstuže

 • odstraňovanie zdegenerovaného betónu vysokotlakovou vodou 120 MPa
 • odstraňovanie korózie a stabilizácie výstuže
 • reprofilácia betónových vrstiev sanačnými maltami a betónmi

Tlaková a vákuová injektáž

 • injektáž trhlín a prasklín modifikovanými cementovými a polymérnymi hmotami
 • tlaková a vákuová injektáž káblových dutín v predpätých betónových konštrukciách modifikovanými injektážnymi maltami
 • vákuová reinjektáž nezainjektovaných úsekov káblových kanálikov

Vaša výhoda

Vieme Vám poradiť a vyriešiť Váš problém ako hospodárne a kvalitne vybudovať alebo opraviť Vaše stavebné objekty, tak aby spĺňali Vaše predstavy a súčasne aj všetky platné predpisy.

V predchádzajúcich rokoch sme vypracovali rezortné predpisy pre Slovenskú správu ciest schválené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

TP 091 – Monitorovanie betónového ostenia tunelov.

TP 105 – Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok.