Projekcia

V rámci našej projekčnej činnosti navrhujeme nové mosty, konštrukcie inžinierskych, pozemných a priemyselných stavieb, Realizujeme špecialne dynamické, nelineárne ( geometrická a fyzikálna nelinearita ) a stabilitné výpočty,

Zaoberáme sa problematikou rekonštrukcií stavebných objektov. Vykonávame prieskumy existujúceho stavu a expertíznu činnosť.

Pri rekonštrukcii mostov sme navrhovali kompletnú výmenu ložísk na viacpoľových spojitých mostov. Zosilovali sme nosné konštrukcie volne vedenými predpínacími káblami, predpínacími tyčami alebo aktivovanámi oceľovýmimi alebo kompozitnými pásnicami.

Navrhovali sme rôzne spôsoby rozšírenia nosných konštrukcií mostov a samozrejme aj jednoduchšie opravy ako komplexná výmena mostného zvršku, opravy ciest a iných stavebných konštrukcií.

NÁVRHY KONŠTRUKCIÍ – INŽINIERSKYCH, POZEMNÝCH A PRIEMYSELNÝCH STAVIEB

 • navrhovanie betónových a železobetónových konštrukcií
 • navrhovanie oceľových konštrukcií
 • navrhovanie základových konštrukcií
 • navrhovanie spriahnutých a kombinovaných konštrukcií
 • projektovanie ciest, diaľnic a mestských komunikácií
 • projektovanie mostov, oporných konštrukcií
 • projektovanie lávok pre peších a technologických lávok

REKONŠTRUKCIE OBJEKTOV

 • statické posudky jestvujúcich objektov
 • provizórne zaistenie objektov pri prestavbách
 • rekonštrukcie existujúcich nosných častí objektov
 • zosilovanie nosných prvkov

PRIESKUM EXISTUJÚCEHO STAVU A EXPERTÍZY

 • statické, dynamické  skúšky stavieb
 • nedeštruktívne skúšky stavebných materiálov
 • terénne a laboratórne skúšky stavebných materiálov
 • konzultačná, inžinierska a poradenská činnosť

Vaša výhoda

Ponúkame komplexné služby v oblasti rekonštrukcií stavebných objektov. Zabezpečujeme získanie všetkých podkladov potrebných pre návrh rekonštrukcie. Geodetické zameranie a komplexnú diagnostiku.

Vypracujeme technicko-ekonomickú štúdiu vizualizáciu navrhnutých riešení a následne vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu.

Všetky naše riešenia navrhujeme na základe bohatých a osobných skúseností z realizácie stavieb a to hlavne skúseností s realizáciou úzko špecializovaných technológií.

Priemyselný park Záhorie – kotvenie predpínacích tyčí

Vypracovali sme veľké množstvo projektov zameraných hlavne na zvyšovania zaťažiteľnosti mostov a rozširovanie nosnej konštrukcie z dôvodu úpravy šírkového usporiadania mostov. Rovnako sme vypracovali návrhy zosilovania nosných konštrukcií priemyselných a občianskych stavieb.

Následne sme veľké množstvo týchto projektov aj realizovali.