Diagnostika a skúšky

V oblasti diagnostiky realizujeme komplexnú diagnostiku obytných a priemyselných stavieb inžinierskych konštrukcií a mostov a hodnotenie ich stavebno-technického stavu.

V oblasti skúšobníctva prevádzame skúška stavebných materiálov a konštrukcií. Realizujeme merania na stavebných konštrukciách a monitorovanie stavebných konštrukcií počas výstavby a prevádzky.

KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA STAVIEB A HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKÉHO STAVU

 • zisťovanie geometrického tvaru a rozmerov prvkov
 • zisťovanie polohy, druhu a stavu ochrany výstuže
 • zisťovanie hrúbky krycej vrstvy, stanovenie hrúbky skarbonizovaného betónu a určenie obsahu chloridov v betóne metódou Rapid Chlorid Test
 • kontrola stavu injektáže káblových kanálikov endoskopom, stanovenie rozsahu nezainjektovaných úsekov vákuovou pumpou
 • mapovanie trhlín a optické meranie ich šírok
 • meranie veľkosti predpínacej sily v kábloch magnetoelastickou metódou
 • zisťovanie napätosti v betónovej konštrukcii metódou uvoľňovania napätí

SKÚŠKY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A KONŠTRUKCIÍ

 • stanovenie pevnosti betónu nedeštruktívnymi skúškami
 • stanovenie pevnosti betónu a modulu pružnosti na jadrových vývrtoch
 • skúšky reologických vlastností betónov
 • skúšky pevnosti, zisťovanie pracovných diagramov, únavové skúšky a skúšky koróznej odolnosti predpínacích výstuží
 • zaťažovacie skúšky mostov

MERANIA NA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH

 • meranie posunov a priehybov mechanicky ,elektricky a geodeticky
 • meranie pomerných deformácií mechanickými deformometrami, odporovými tenzometrami a strunovými tenzometrami
 • meranie odklonu od zvislého smeru inklinometrom
 • meranie integrity pilót ultrazvukom

MONITOROVANIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

 • dlhodobé sledovanie zmien napätostného a deformačného stavu geodetickými a tenzometrickými metódami
 • technologické merania pri výstavbe a rekonštrukciách (posuny, natočenia, silové účinky, zmeny teploty)

Vaša výhoda

V oblasti diagnostiky zabezpečujeme  komplexný prieskum sledovaného objektu, jeho zameranie a zistenie všetkých materiálových charakteristík.

Následne poskytneme komplexné zhodotenie stavebno-technického stavu, stanovenie únosnosti a vypracujeme návrh údržby alebo opravy spolu so stanovením predpokladaných nákladov.

Zaťažovacia skúška mosta na obchvate Skalice

Hlavné a mimoriadne prehliadky, komplexné diagnostiky so stanovením zaťažiteľnosti ( únosnosti ) a návrhom opravy, diagnostiky ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie sme realizovali pre správcov ciest, projekčné kancelárie, veľké podniky ( U. S. Steal Košice, Hirocem Rohožník, Mondi SCP Ružomberok, Hotel Carlton Bratislava, Jonsons Control Trenčín s.r.o. ) a správcov budov.

Diagnostiku ako podklad pre našu projekciu sme v poslednom čase realizovali na estakáde pri obci Hronská Breznica, moste cez malý Dunaj v Tomášove, diaľničnom nadjazde Senec, mestskej estakáde v Malackách, Krajinskom moste v Piešťanoch, most v Oreskom, diaľničnom nadjazde pri Opatovciach …